AVG

PRIVACY STATEMENT MONIQUEFOTOIDEE

MONIQUEFOTOIDEE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. MONIQUEFOTOIDEE is een eenmanszaak en derhalve wordt MONIQUEFOTOIDEE verder aangeduid als ik.  Deze privacyverklaring geeft weer hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Daarnaast beschrijft deze verklaring welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Deze privacyverrklaring is voor het laatst aangepast op 12 april 2022.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

MoniqueFotoIdee is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens welke NIET worden verstrekt aan derden.

Welke gegevens over u worden verzameld en bewaard?

–    Contactgegevens  : Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

–     Fotobestanden

Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door MoniqueFotoIdee onder andere verwerkt voor de volgende doeleinden:

–    Contact:  Gedurende de contractuele relatie kan er sprake zijn van inkomend of uitgaand klantencontact.

Promotionele communicatie
–    Reclame en marketing: In overleg kunnen foto’s uit uw reportage gebruikt worden voor promotionele doeleinden en op internet o.a. via social media. Dit zal altijd in overleg gebeuren en nooit zonder uw toestemming.

Worden uw gegevens overgedragen?

Gegevensoverdracht aan derden
MoniqueFotoIdee gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In principe deel ik uw persoonsgegevens niet met derden. Tenzij ik vanuit een overheidsinstantie word gevraagd dit te doel al ik daartoe wettelijk verplicht ben

Verwerking in het buitenland
Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, zoals dat toepasselijk is in de EU.

Hoe beschermt Moniquefotoidee uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden gedurende 5 jaar bewaard. Ook de fotobestanden worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard. Hierna worden deze verwijderd.

De bewaartermijn kan voor specifieke informatie langer zijn, indien dat nodig is om aan wettelijke voorschriften te kunnen voldoen of als daar een andere dringende noodzaak voor is, zoals een claim of rechtszaak.

Wat zijn uw rechten?

Als u vragen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@moniquefotoidee.nl

Recht van inzage: U kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al uw gegevens die wij bewaren.
Recht op rectificatie: U kunt mij vragen om uw gegevens te corrigeren. Wij zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons verwerkte gegevens van u juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben.

Recht op het wissen van uw gegevens: U kunt mij vragen om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Ik kan echter niet voldoen aan ieder verzoek tot het wissen van uw gegevens. Zo kan ik wij op grond van wettelijke verplichtingen, verplicht zijn om uw gegevens te verwerken, of heb ik uw gegevens nodig om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

Recht op beperking van verwerking: nvt
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: nvt

Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen het bewaren van uw gegevens. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer bewaren.  Laatstgenoemde is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

Klachten aan toezichthoudende autoriteiten
MoniqueFotoIdee  neemt uw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent datik uw klachten of voorbehouden niet naar behoren heb afgehandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.